عکاسی صنعتی


  • هرنوع عکاسی ای که باهدف انتقال پیام وافزایش فروش صورت گیرد عکاسی صنعتی محسوب می گردد ، عکاسی صنعتی ، عکسبرداری ازمحصولات ، خدمات و افراد را شامل می شود.