کمپین تبلیغاتی


  • کمپین تبلیغاتی یک استراتژی طراحی شده خاص است که در رسانه ها و ابزارهای تبلیغاتی مختلف انجام میشود و اهداف خاصی را دنبال میکند. اهداف هر کمپین تبلیغاتی میتواند شامل افزایش آگاهی از برند، افزایش فروش و برقراری ارتباط با یک بازار خاص باشد. همه اینها از طریق تبلیغات انجام میشود.