مستند صنعتی


  • مستند صنعتی فیلمی است از مراحل مختلف تولید کالا یاارائه خدمات. مستند صنعتی تاریخچه شکل گیری شرکت ،موسسه یا کارخانه مورد نظر را به نمایش می گذارد آنگاه به معرفی بخش های دیگر ازجمله خط تولید، تیم متخصصین ، محیط اداری ، بازاریابی وهمچنین مزایای رقابتی برند مورد نظر را به نمایان میکند . تماشای یک مستند صنعتی همانند بازدید ازشرکت ، موسسه یاکارخانه شماست وشما می توانید هر صحبت ونکته ای که مایل هستید با مشتریان خود درمیان بگذارید .