امروزه با گسترش پلتفرم های  فضای مجازی و روند شتاب زده گام برداشتن جامعه ایرانی به سمت جهان بدون مرز بین المللی ، مهم ترین سرمایه حقیقی افراد ، شخصیت ها  و سازمان ها عنوان و برند آنان در ذهنیت افراد جامعه و فضای مجازی ایست .

در قرن کنونی بارها اتفاق افتاده است که بسیاری از شخصیت های بزرگ سیاسی ، اقتصادی و برند های تجاری مورد هجمه و تاخت و تاز فضای مجازی قرار گرفته اند . جامعه ایرانی روز به روز بیشتر به سمت تمثیل اتاق شیشه ای که تمام رفتار ، حرکات و عملکرد ما را به نمایش گذاشته است پیش می رود.

به طور مخصوص در دو سال گذشته در بزنگاه های حساسی از وقایع روزمره ؛ فضای مجازی ، باعث ایجاد بسیج عمومی ، سوق دادن افکار عموم جامعه به سمت و سویی خاص یا راه اندازی کمپین ها ، کارزارها یا جنبش هایی مدنی ، اقتصادی یا سیاسی بر علیه یا حمایت افراد ، برند ها یا شخصیت های حقیقی یا حقوقی شده اند .

این موارد باعث شده است روز به روز بر اهمیت رصد برند ، خواه برند سیاسی ، برند اقتصادی یا برند فردی افزوده شود و اشخاص حقیق یا حقوقی مشتاق پایش نظرات و افکار فضای مجازی در خصوص برند خود باشند .

امکانات رصد برند به صاحبین برند کمک میکند که به طور شبانه روزی از تمامی توئیت ها ، هشتگ ها ، پست ها و هر چیز مرتبط با برند خود در فضای اینترنت  مطلع و قادر به نشان دادن عکس العمل در موارد لازمه نماید.    
بازگشت
resume