افکار سنجی

افکارسنجی عبارتند از اجرای اقدامات و تلاش های سازمان یافته برای سنجش عقاید مردم نسبت به یک موضوع،در یک محل خاص و در یک مقطع زمانی معین(فرخی،1383،10)

پژوهش یکی از روش های دانایی ایست که به انسان کمک میکند تا با شناخت محیط خود ، مبنای درستی برای اندیشیدن ، انجام امور ، کنش ها و واکنش ها قرار دهد  .

افکار سنجی روش و کارویژه ایست که از طریق آن میتوان پی برد که مخاطبین هدف و جامعه آماری خاص هر برند سیاسی یا اقتصادی  افکار و عقایدشان چیست ، به چه می اندیشند ، کنش ها و واکنش های آنان چیست و در شرایط مورد نظر صاحبین برند چه رفتار و باز خوردی از خود نشان خواهند داد

افکار سنجی به افراد  تصمیم گیرنده در هر کلاس فکری این توانایی را میدهد که روش ذهنی مخاطبین و جامعه هدف مورد نظر خود را سنجش ، نظارت و ارزیابی کنند .

هر برند و کسب و کار در سطح کلان برای انجام پلن های مورد نظر خود نیازمند در دست داشتن یک دور نمای ذهنی از نیازها و نظرات مطلوب  مخاطبین خود را  بداند تا بتواند مبنای اعمال آینده خود قرار دهد .

بدون افکار سنجی و پایش نیازمندی های جامعه آماری ممکن است محصول یا خدماتی طراحی و تولید گردند که بر آمده از دل خواسته ها و اهداف ، مخاطبین هدف نباشد و مورد استقبال و مصرف مخاطبین قرار نگیرند. 

 
بازگشت
resume